Apparel Software

Powered by Blogger.

HTML Programming for Wordpress Website Part1

HTML Code 1: 

Date: 23/01/17

<html>

 <head> <title> </title></head>
<body> </body>

</html>

HTML Code 2: 

<html>

 <head> <title> web design class 02 !!!</title> </head>
<body> </body>

</html>

Result of Above Code:


HTML Code 3: 

<html>

 <head> <title> web design class 02 !!!</title>
  </head>


<body>
My class ciw web design !!! 
My class ciw web design !!! 
My class ciw web design !!! 
My class ciw web design !!! 
My class ciw web design !!! 
My class ciw web design !!! 
My class ciw web design !!! 
My class ciw web design !!! 

My class ciw web design !!! 
My class ciw web design !!! 
My class ciw web design !!! 
My class ciw web design !!! 
My class ciw web design !!! 
My class ciw web design !!! 
My class ciw web design !!! 
My class ciw web design !!! 

</body>

</html>

Result of Above Code:


HTML Code 4:

<html>

 <head> 

<title> web design class 02 !!!</title>
</head>
<body>

  <ul>
<li>HOME </li>
<li>ABOUT</li>
<li>CLIENT</li>
<li>FAQ </li>
</ul>
<hr/>
 <ol>
<li>HOME </li>
<li>ABOUT</li>
<li>CLIENT</li>
<li>FAQ </li>
</ol>

</body>

</html>

Result of Above Code:

HTML Code 5

HTML Code 5: 

<html>
 <head> 
<title> web design class 02 !!!</title>
</head>
<body>

  <ul>
<li>HOME </li>
<li>ABOUT</li>
<li>CLIENT</li>
<li>FAQ </li>
</ul>

<hr/>

 <ol>
<li>HOME </li>
<li>ABOUT <ul> <li>GOAL </li> <li> AIM </li></ul></li>
<li>CLIENT</li>
<li>FAQ </li>
</ol>
</body>

</html>

Result of Above Code:

HTML Code 5

HTML Code 6: 

<html>
 <head> 
<title> web design class 02 !!!</title>
</head>
<body>

 <marquee>web design class 02 !!!</marquee>

<font size="30" color="green" face="jokerman">web design class 02 !!! </font> <br/>
<font>web design class 02 !!! </font> <br/>
<font><mark>web design</mark> class 02 !!! </font> 

</body>

</html>

Result of Above Code:

HTML Code

HTML Code 7: 

<html>
 <head> 
<title> web design class 02 !!!</title>
</head>
<body bgcolor="tomato">
<h2> <a href="02.html">GO PAGE TWO</a></h2>
<h1><a href="https://www.facebook.com/">FACEBOOK</a></h1>
<center>
<img src="Tulips.jpg" width="350">
</center>

<hr/>
<center>
<a href="Tulips.jpg">
<img src="Tulips.jpg" width="350">
</a>
</center>
</body>

</html>

Result of Above Code:


Share :

Facebook Twitter Google+ Linkedin
0 Comments "HTML Programming for Wordpress Website Part1"

Back To Top